Psaume 71 (72) – Deus, judicium tuum regi da

1. De Salomon. O Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice, 71:1 Psalmus, in Salomonem. 71:1 εἰς σαλωμων ὁ θεός τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως
2. qu’il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. 71:2 Deus, judicium tuum regi da, et justitiam tuam filio regis ; judicare populum tuum in justitia, et pauperes tuos in judicio. 71:2 κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς πτωχούς σου ἐν κρίσει
3. Montagnes, apportez, et vous collines, la paix au peuple. Avec justice 71:3 Suscipiant montes pacem populo, et colles justitiam. 71:3 ἀναλαβέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου καὶ οἱ βουνοὶ ἐν δικαιοσύνῃ
4. il jugera le petit peuple, il sauvera les fils de pauvres, il écrasera leurs bourreaux. 71:4 Judicabit pauperes populi, et salvos faciet filios pauperum, et humiliabit calumniatorem. 71:4 κρινεῖ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτων καὶ ταπεινώσει συκοφάντην
5. Il durera sous le soleil et la lune siècle après siècle; 71:5 Et permanebit cum sole, et ante lunam, in generatione et generationem. 71:5 καὶ συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεὰς γενεῶν
6. il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. 71:6 Descendet sicut pluvia in vellus, et sicut stillicidia stillantia super terram. 71:6 καὶ καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν
7. En ses jours justice fleurira et grande paix jusqu’à la fin des lunes; 71:7 Orietur in diebus ejus justitia, et abundantia pacis, donec auferatur luna. 71:7 ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη
8. il dominera de la mer à la mer, du Fleuve jusqu’aux bouts de la terre. 71:8 Et dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum. 71:8 καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης
9. Devant lui se courbera la Bête, ses ennemis lécheront la poussière; 71:9 Coram illo procident Æthiopes, et inimici ejus terram lingent. 71:9 ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται αἰθίοπες καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν λείξουσιν
10. les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Seba feront offrande; 71:10 Reges Tharsis et insulæ munera offerent ; reges Arabum et Saba dona adducent ; 71:10 βασιλεῖς θαρσις καὶ αἱ νῆσοι δῶρα προσοίσουσιν βασιλεῖς ἀράβων καὶ σαβα δῶρα προσάξουσιν
11. tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. 71:11 et adorabunt eum omnes reges terræ, omnes gentes servient ei. 71:11 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ
12. Car il délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide; 71:12 Quia liberabit pauperem a potente, et pauperem cui non erat adjutor. 71:12 ὅτι ἐρρύσατο πτωχὸν ἐκ χειρὸς δυνάστου καὶ πένητα ᾧ οὐχ ὑπῆρχεν βοηθός
13. compatissant au faible et au pauvre, il sauve l’âme des pauvres. 71:13 Parcet pauperi et inopi, et animas pauperum salvas faciet. 71:13 φείσεται πτωχοῦ καὶ πένητος καὶ ψυχὰς πενήτων σώσει
14. De l’oppression, de la violence, il rachète leur âme, leur sang est précieux à ses yeux. 71:14 Ex usuris et iniquitate redimet animas eorum, et honorabile nomen eorum coram illo. 71:14 ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτοῦ
15. Qu’il vive et que lui soit donné l’or de Saba! On priera pour lui sans relâche, tout le jour, on le bénira. 71:15 Et vivet, et dabitur ei de auro Arabiæ ; et adorabunt de ipso semper, tota die benedicent ei. 71:15 καὶ ζήσεται καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς ἀραβίας καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διὰ παντός ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν
16. Foisonne le froment sur la terre, qu’il ondule au sommet des montagnes, comme le Liban quand il éveille ses fruits et ses fleurs, comme l’herbe de la terre! 71:16 Et erit firmamentum in terra in summis montium ; superextolletur super Libanum fructus ejus, et florebunt de civitate sicut fœnum terræ. 71:16 ἔσται στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν λίβανον ὁ καρπὸς αὐτοῦ καὶ ἐξανθήσουσιν ἐκ πόλεως ὡσεὶ χόρτος τῆς γῆς
17. Soit béni son nom à jamais, qu’il dure sous le soleil! Bénies seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens le disent bienheureux! 71:17 Sit nomen ejus benedictum in sæcula ; ante solem permanet nomen ejus. Et benedicentur in ipso omnes tribus terræ ; omnes gentes magnificabunt eum. 71:17 ἔστω τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ εὐλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς πάντα τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν
18. Béni soit Yahvé, le Dieu d’Israël, qui seul a fait des merveilles; 71:18 Benedictus Dominus, Deus Israël, qui facit mirabilia solus. 71:18 εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ θεὸς ισραηλ ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος
19. béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre soit remplie de sa gloire! Amen! Amen! 71:19 Et benedictum nomen majestatis ejus in æternum, et replebitur majestate ejus omnis terra. Fiat, fiat. 71:19 καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ γένοιτο γένοιτο
20. Fin des prières de David, fils de Jessé. 71:20 Defecerunt laudes David, filii Jesse. 71:20 ἐξέλιπον οἱ ὕμνοι δαυιδ τοῦ υἱοῦ ιεσσαι

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s